top
ABOUT WT CUs/MNAs
MEMBERSHIP FEE TIER

French Polynesia

Polynesia Taekwondo
President :Mr. Alfred LAI KOUN SING
Secretary General :Ms. Teragi TERIIPAIA
Year of affiliation :1975